GİRİŞ TARİHİ

ÇIKIŞ TARİHİ
ODA SAYISI
YETİŞKİN
ÇOCUK
Hemen Yer Ayırt

AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin Web Sitesi Üzerinden İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni


İşbu açık rıza metnini imzalayarak, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin* Reisler Turizm Otelcilik A.Ş. (Wyndham) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla web sitesi üzerinden işlenmesi ve işlenmek üzere yurt içine veya yurt dışına aktarılması hususlarında açık ve kesin olarak onay veriyorum.

İşbu açık rıza kapsamında Wyndham; kişisel verilerimi, aramızdaki istihdam ilişkisi, ilgili mevzuat veya iş sözleşmem uyarınca gerektiği şekilde, iş ve işin yürütülmesi, Wyndham’ın tanıtımı ile ilgili diğer amaçlara yönelik olarak işleyebilir veya işlenmek üzere yurt içine veya yurt dışına veya üçüncü kişilere (sigorta şirketleri, noter, ticaret sicili, vergi dairesi vs. gibi resmi kurum ve kuruluşlar, bankalar, özlük ve bordro hizmeti veren şirketler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren şirketler, iş sağlığı ve güvenliği teftişi yapan kamu kurumları, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, personel devam kontrol sistemi yazılımı veren şirketler, ajanslar, kamu kurumları, sosyal güvenlik kurumu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) aktarabilir.

İşbu açık rıza metni, ‘amaçla sınırlılık ilkesi’ gereğince sadece Wyndham’da çalıştığım süre boyunca kişisel verilerimin işverenim Wyndham tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesini, grup şirketleri ile veya servis sağlayıcılarına aktarılmasını da içermektedir.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun´da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme.

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, Wyndham ile irtibata geçebilirim.
İşbu açık rıza kapsamında “kişisel veri”* kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

 • Kişisel Kimlik Bilgileri (İsim, fotoğraf, doğum tarihi, Adres, Telefon, E-mail Adresi)
 • Hassas Bilgiler (ör. Sağlık bilgileri), Engellilik bilgileri (engelli olup olmadığı, engellilik türü, engellilik derecesi), Cinsiyet, Sigara-Alkol Kullanımı
 • Aile bilgileri (İlişki, İsim, Doğum tarihi, Eğitim, Meslek, İşveren ismi)
 • Eğitim (Okulun adı, bölüm, mezuniyet tarihi, Not ortalaması)
 • Lisans bilgisi (Lisans türü, lisans numarası, lisansı veren kurum, alınan tarih)
 • İş Deneyimi (istihdam yeri, pozisyon, pozisyon değişimi, sorumluluklar, hizmet süresi, kariyer belirleme, terfi tarihi, terfi bilgileri, kişisel ve mesleki değerlendirmeler, işten ayrılış tarihi)
 • Yabancı dilde uzmanlık (dil türü, test adı, test tarihi, derece veya puan, geçerlilik tarihi)
 • Askerlik hizmeti ile ilgili bilgiler (derece, hizmet süresi, hizmet türü, hizmet branşı, muafiyet sebebi, kıdem No., kıdem türü, kıdem derecesi, vs.)
 • Diğer (medeni durum, özel yetenekler, hobiler, vizyon)

Adı-Soyadı     :
Bölümü           :
İmza                :
Yukarıdaki yazıyı okudum ve anladım. Kabul ediyorum.
 

Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine artık gerek kalmaması durumunda, o veri silinecek veya anonim hale getirilecektir. Veri silme ve imha politikamıza şirketimizin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.


Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel

Web sitemizi kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. X